Επαναλειτουργία Σχολικών Μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν θετικής εισήγησης της Επιτροπής των ειδικών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων), από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.
Σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.27707/5-5-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1825 τ. Β’), ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον μια φορά, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.
Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/ τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).
Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.
Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19, θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών (ενδεικτικό υπόδειγμα βρίσκεται στο Παράρτημα Ι του ΦΕΚ που ακολουθεί).
Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη ή κατά την επιβίβασή του στο αστικό-σχολικό λεωφορείο, τότε δε γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα. Ο/η μαθητής/τρια παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί από τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού COVID-19 τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ο Διευθυντής του Σχολείου


Ευχές

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, που λειτουργεί ανώνυμα και δωρεάν, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, την επιστημονική καθοδήγηση της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και υποστηρίζεται οικονομικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Η Γραμμή αφορά το Πανελλήνιο, και λειτουργεί όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθόλη τη διάρκεια του έτους και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα στήριξης οποιουδήποτε προσώπου αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει σε πρόσωπο αρμόδιο, ειδικό, να ακούσει ό,τι κι αν έχει να του πει.

Αφορά 3 επιλογές:

Επιλογή 1 – Ψυχολογική βοήθεια, Ψυχιατρική υποστήριξη
Επιλογή 2 – ΨυχοΚοινωνικά θέματα
Επιλογή 3 – Θέματα που αφορούν την Οικογένεια, Παιδιά και Εφήβους

Η Γραμμή 10306 δημιουργήθηκε για να μπορεί ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο (ένταση, ταραχή, δυσανεξία, ανασφάλεια, απειλή, φόβο, πανικό, απογοήτευση, απελπισία, μοναξιά, κ.λπ.) οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιασδήποτε ηλικίας, να αποζητά στήριξη, ενθάρρυνση ή/και ψυχική ανακούφιση.

Η Επιστημονική και Συντονιστική Ομάδα Έργου της Γραμμής «10306»

Ωρολόγιο Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας

Αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Τρίτη 16.03.2021.

Για όσο χρονικό διάστημα θα ισχύσει η αναστολή λειτουργίας τους, θα παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας webex.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, στον σύνδεσμο “Λειτουργία Σχολείου”. Επίσης, για την αποστολή του ωρολογίου προγράμματος σε όλους τους μαθητές θα μεριμνήσουν οι δάσκαλοι/δασκάλες των τάξεων.

Υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή των μαθητών στα εξ αποστάσεως μαθήματα είναι υποχρεωτική, διαφορετικά θα δηλώνεται η απουσία τους.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Εγγραφές Μαθητών/τριών στην Α’ Δημοτικού για το Σχολικό Έτος 2021-2022

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 και την Φ.6/22511/Δ1/25-2-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως και 20 Μαρτίου 2021.
Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 ως 31-12-2015.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στην Α’ τάξη είναι τα εξής:

1. Πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο (Απαιτείται μόνο για αλλοδαπούς μαθητές. Για μη αλλοδαπούς δε χρειάζεται να προσκομιστεί, γιατί γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Δημοτικό Σχολείο).

2. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο (Εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο στο οποίο φοιτά ο μαθητής/η μαθήτρια και προσκομίζεται στο Δημοτικό Σχολείο από τον γονέα/κηδεμόνα).

3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. λογαριασμός ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου, κ.ά.).

4. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

5. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Έντυπο θα προμηθευτείτε από τον Διευθυντή του σχολείου ή θα το εκτυπώσετε από το αρχείο που βρίσκεται παρακάτω).

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Ανοιχτά τα σχολεία από την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, το σχολείο μας θα λειτουργήσει κανονικά από αύριο Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021. Τα δρομολόγια του αστικού – σχολικού λεωφορείου θα πραγματοποιηθούν στις προβλεπόμενες ώρες.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Κλειστά τα σχολεία του Δήμου Βέροιας την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, με απόφαση του Δημάρχου Βέροιας κ. Κ. Βοργιαζίδη, όλα τα σχολεία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, λόγω του παγετού που επικρατεί στην περιοχή.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Κλειστά τα Δημοτικά Σχολεία τη Δευτέρα 15/2 και την Τρίτη 16/2/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Κων/νου Βοργιαζίδη, όλα τα σχολεία του Δήμου Βέροιας θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Με βάση το αριθμ. Φ. 2.1/1460/12-2-2021 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ημαθίας, τις ημέρες που τα σχολεία παραμένουν κλειστά, τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιασκέψεων (webex), από τις 14.10 μέχρι τις 17.20 (δηλαδή τις 5 πρώτες ώρες του πρωινού προγράμματος).

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Στις 09.45 θα ανοίξουν τα Δημοτικά Σχολεία την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, με απόφαση του Δημάρχου Βέροιας κ. Κ. Βοργιαζίδη, τα Δημοτικά Σχολείου του Δήμου θα ανοίξουν στις 9.45 π.μ., λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ως εκ τούτου, οι μαθητές/τριες του σχολείου μας θα προσέλθουν στα διδακτήρια Διαβατού και Μέσης από 09.45 ως 09.55, προκειμένου ν’ αρχίσουν τα μαθήματα στις 10.00 π.μ.

Τα δρομολόγια του αστικού – σχολικού λεωφορείου θα γίνουν κανονικά, με ώρα αναχώρησης από τον Διαβατό στις 09.40 και από τη Μέση στις 09.50. Το μεσημβρινό δρομολόγιο Μέση-Διαβατός θα πραγματοποιηθεί στις 13.15, ενώ το Διαβατός-Μέση στις 13.20.

Ο Διευθυντής του Σχολείου